Privacy policy

Attractie- & Vakantiepark Slagharen, hierna te noemen ‘Slagharen’ hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit privacy statement geven wij informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. We vinden het belangrijk dat wij betrouwbaar en transparant zijn. We gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met je persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Het is mogelijk dat wij ons privacy statement aanpassen als nieuwe ontwikkelingen daar om vragen.

Slagharen houdt zich in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

  • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
  • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Jou wijzen op de rechten die je hebt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de persoonsgegevens die je aan ons hebt gegeven, bijvoorbeeld in het kader van jouw sollicitatie.

De persoonsgegevens die wij van je verwerken kunnen vallen in de volgende categorieën:

Contactgegevens

Hieronder vallen bijvoorbeeld je naam, het adres waar je woont en overige contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres, maar ook je geboortedatum.

Door jou aan ons verstrekte gegevens

Je kunt informatie met ons delen, bijvoorbeeld door jouw sollicitatie en het daarmee delen van jouw CV. Deze gegevens verwerken wij voor sollicitatieprocedures. Wanneer je wordt aangenomen zal dit worden opgenomen in het personeelsdossier, wanneer dit niet het geval is zullen wij na vier weken jouw gegevens vernietigen.

Jouw rechten

Om ervoor te zorgen dat iemand erop toeziet dat je gegevens worden verwerkt zoals dat volgens de wet moet gebeuren, hebben we een privacy commissie voor gegevensbescherming. De werkzaamheden van dit team bestaan onder andere uit toezicht houden, vragen en klachten afhandelen en adviseren over de beveiliging en verwerking van je gegevens.

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb jij het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kan jij bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kan je zelfs jouw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt voor al deze vragen contact op met onze privacy commissie via privacy@slagharen.com.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Je persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt. In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Hierna verwijderen of anonimiseren we deze gegevens. Anonimiseren betekent dat we ervoor zorgen dat gegevens niet meer naar jou te herleiden zijn.

Beveiligingsincident/datalek

Wanneer er sprake is van een beveiligingsincident, denk aan een hack in onze systemen, reageren wij hier direct op. We onderzoeken of het om een beveiligingslek (zwakke plek in onze beveiliging) of een datalek (verlies of onrechtmatige verwerking van je gegevens) gaat. Wij zullen beveiligings- en datalekken zo snel mogelijk dichten. Bij een datalek schakelen we binnen 72 uur de Autoriteit Persoonsgegevens in, tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor je privacy. Gaat het om een datalek met een hoog risico voor je privacy (bijvoorbeeld als er veel of gevoelige gegevens zijn gelekt)? Dan zijn we verplicht het lek ook aan jou te melden. Heb jij een beveiligingsincident of datalek gevonden bij Slagharen, stuur dan meteen een mail naar onze privacy commissie via privacy@slagharen.com.

Klachten?

Als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar privacy@slagharen.com. Om zeker te zijn dat alleen jijzelf toegang krijgt tot jouw gegevens vragen we je altijd om ons eerst een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen.

Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan is het altijd mogelijk om jezelf te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.